U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator putovanja ima garanciju putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0131/2020 od 10.01.2020.god., polisa osiguranja broj 300068733 od 25.01.2020.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 200.000.- za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0131/2020 od 10.01.2020.

Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs

Obavezuje se Ugovarač osiguranja da Organizatoru putovanja garancijom putovanja u skladu sa Zakonom obezbedi:

  1. Za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju se troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika
  2. Za slučaj naknade štete obezbeđuje se naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja.
Kao korisnik garancije putovanja u smislu ovog ugovora a u skladu sa Zakonom o turizmu, koji ima pravo na naknadu troškova je:

  • Lice koje je izmirilo troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu
  • Putnik u slučaju neispunjenja, delimičnog ispunjenja ili neurednog ispunjenja obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja.